کارت سبز ، پلی میان شما و خارج کشور است، اگر به دنبال ارتباط و همکاری با شرکت های بین المللی هستید، اگر علاقمندید در کشورهای توسعه یافته و مدرن زندگی کنید، و اگر به دنبال ادامه تحصیل فرزندانتان در دانشگاه های تراز اول هستید، مجموعه کارت سبز راهنما و همراه شما خواهد بود.